Rotacioni baneri - reklama dostupna svakome  
           
     
Info | TV | Radio | Sport Život | Blog | Forum | Tehnopolis | Automobili | Shop | Kultura | Music | Adresar
 
 
Vesti | Fokus | Berza | Saveti | Kursna lista | Kretanje valuta
  BEOGRADSKA BERZA  AGBN 43.226 -0,56%      AIKB 8.456 0,57%      ALFA 34.999 0%     BMBI 18.200 1,11%      BNNI 47.000 -4,08%      CCNB 77.900 1,17%      CYBN 27.000 0%     DJMN 42.800 0,71%      DNOS 10.210 1,94%      DNVG 177 -7,33%      ENHL 1.665 5,71%      FIDL 2.154 4,82%      FITO 6.194 3,23%      GLOS 3.800 -1,30%      IMLK 1.400 2,34%      JMBN 120.746 -0,32%      KMBN 105.000 -8,70%      MLKP 5.200 1,56%      MLNS 1.300 0%     MTBN 54.668 -0,59%      MTLC 4.720 0,32%      NPRD 3.500 -0,14%      PABA 13.499 -0,01%      PRBN 84.000 1,20%      PRGS 620 2,48%      PTLK 980 -2,00%      PUUE 4.999 -0,02%      RMBG 1.100 -4,35%      SJPT 18.999 0,05%      SMPO 3.500 -3,77%      SNCE 24.477 1,99%      SRBL 847 -0,35%      TGAS 15.000 0,29%      TIGR 1.800 -2,70%      TLKB 17.000 3,66%      UNBN 43.500 -1,14%      VDAV 15.500 -5,49%      VLFR 9.004 -0,04%      VZAS 1.891 -0,47%      ZOPH 1.800 0%  
           
 
SAVETI
Vaš savetnik
Pitanja i odgovori

PITANJA I ODGOVORI
Tržište kapitala
Porez i carina
Rad i zapošljavanje
Privatizacija

 
B92 Biz Saveti Pitanja i odgovori
Godišnji porez na dohodak građana
13. mart 2007. | Piše: Poreska uprava Republike Srbije
Da li je oporezivi prihod i ono što se dobije u domaćoj kladionici? Ko i kako ustanovljava taj prihod ako se on ostvaruje tako što se dobitni listić preda službeniku kladionice, a on isplati dobitak u "kešu"? Tom prilikom nema nikakve evidencije kome je isplaćena i kolika je isplaćena suma. Napominjem da samo po jednom tiketu isplata može ići i do 500.000 dinara?

Odredbama člana 83. stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana, oporezivi prihod od igara na sreću predstavlja svaki pojedinačni dobitak od igara na sreću, u ovom slučaju oporeziv prihod koji se dobije u domaćoj kladionici. Porez na dobitke od igara na sreću obračunava, obustavlja i uplaćuje na propisane račune priređivač igara na sreću kod koga je ostvaren dobitak.

Priređivač igara na sreću evidentira svaki dobitak na sreću, što znači da i u navedenom primeru evidentira dobitni listić, obračunava i plaća porez na dohodak građana za fizičko lice koje ostvari dobitak. Dobitni listić može sadržati dobitak u neto iznosu. Za obračun poreza na dohodak, potrebno je izvršiti preračunavanje u bruto iznos. Na primer: Bruto dobitak = neto dobitak + porez; Porez = (bruto dobitak – 15.000 dinara) x 0,2. Porez na dobitke od igara na sreću ne plaća se na svaki pojedinačno ostvaren dobitak do iznosa od 15.000 dinara.

Na iznos dobitka preko15.000 dinara, porez obračunava i plaća isplatilac prihoda. Isplatilac prihoda podnosi poresku prijavu PP OPJ-5 jednom mesečno, i to u roku od pet dana po isteku meseca posebno za svaku izvršenu isplatu u prethodnom mesecu. Ukoliko priređivač igara na sreću ne izvrši  obračun i plaćanje poreza na dobitke od igara na sreću, fizičko lice je dužno da obračuna i plati porez i nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave dostavi poresku prijavu Obrazac PP OPO, i to najkasnije 15 dana od dana kada je ostvaren prihod.

Kolika bi trebalo da budu primanja da bi se obračunavao ovaj porez?

Oporezuje se dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez (za 2006. godinu – 1.142.820 dinara).

U primeru obračuna ovog poreza u rubrici Vaš savetnik potkrala vam se greška kod primera za dohodak veći od šestostruke plate...

U pitanju je bilo staro tumačenje zakona. Nedavno je utvrđeno novo tumačenje, a ovde su važeći primeri obračuna poreza na godišnji dohodak građana.

Primeri za izračunavanje godišnjeg poreza na dohodak građana

Napomena: svi iznosi su u dinarima, a pretpostavljene ostvarene prihode ostvarili su obveznici rezidenti.

1. Ostvareni prihod 5.000.000 2.500.000 1.200.000
2. Plaćen porez 500.000 250.000   120.000
3.  Plaćeni doprinosi  700.000  300.000  100.000
4.  Dohodak (1-2-3)  3.800.000  1.950.000  980.000
5.  Neoporezivi iznos - za sve  1.142.820  1.142.820  1.142.820
6.  Dohodak za oporezivanje (4-5)  2.657.180  807.180  -
7.  Lični odbici* - za 1 dete  209.517  209.517  -
8.  Osnovica za oporezivanje (6-7)  2.447.663  597.663  -
9.  Porez po stopi od 10%**  207.612  59.766   -
10.  Porez po stopi od 15%***  55.731  -
11.  Godišnji porez na dohodak građana (9+10)  263.343  59.766  -


* Pretpostavljeni lični odbici su za obveznika i jedno izdržavano lice – 152.376 + 57.141 = 209.517 dinara.

** Stopa od 10% primenjuje se na iznos dohotka za oporezivanje do šestostruke prosečne godišnje zarade (2.285.640 dinara); preko tog iznosa primenjuje se stopa od 15%. U slučaju prvog obveznika stopa od 10% primenjuje se na iznos od 2.076.123 dinara, koji dobijamo kada od 2.285.640 dinara oduzmemo lične odbitke.

*** Stopa od 15% primenjuje se na iznos od 371.540 dinara, koji dobijamo kada od osnovice za oporezivanje oduzmemo iznos koji se oporezuje po stopi od 10% (2.447.663 - 2.076.123).

U toku cele prošle godine sam bio zaposlen u firmi u Srbiji preko koje sam dobijao platu na dinarski račun u banci (prihod A)

Od polovine godine sam paralelno potpisao ugovor o zastupanju trgovinskih interesa sa stranom firmom na osnovu čega mi je uplaćivana ugovorom propisana naknada, koja nije bila oporezovana u stranoj zemlji, na devizni račun u Srbiji (prihod B)

Troškove koje sam imao prilikom obavaljanja takvih poslova sam pravdao tako što sam račune (gorivo, avionska karta i dr) prilagao stranoj firmi koja mi je na osnovu toga refundirala troškove putem uplata na devizni račun u Srbiji (C).

Porez na prihod kojom sam tom prilikom ostvario nisam prijavio o propisanom roku koji ste naveli.

Pitanja:

Šta se računa u poresku osnovicu:
A+B
ili
A+B+C ?

Pošto sam već u prekšaju jer nisam prijavio tako ostvareni prihod kolike su kazne?


Pošto stvaka C nije moj prihod već moji troškovi koje sam ostvario u toku obavljanja delatnosti, šta prihvatate kao dokaz da prilivi koji su se desili po tom osnovu na moj devizni račun u Srbiji nisu lični prihodi vec rashodi obavljanja delatnosti? Ugovor ili računi?

Da li ste predvideli period oprosta (baš kao i prilikom poreza na ekstra profit za tajkune) pa da ipak bez bojazni o drakonskim kaznama prijavimo svoje prihode i platimo porez kao sav normlan svet?


Ukoliko je obveznik zaposleno lice u domaćoj firmi i ima sklopljen ugovor o zastupanju trgovinskih interesa sa firmom iz inostranstva na osnovu koga se isplaćuje ugovorena naknada, isti je, obzirom da primanja stižu na devizni račun obveznika u našoj zemlji, dužan da plati porez po odbitku, i to porez na dohodak građana i doprinos za PIO. Obveznik podnosi poresku prijavu PP OPO jednom mesečno,  i to u roku od pet dana po isteku meseca za prethodni mesec.

Troškovi koje obveznik ima vezano za obavljanje posla, kao što su prevoz, odnosno plaćanje goriva, avionske karte i ostalo, kome je iste nadoknadio i uplatio preko deviznog računa strani isplatilac, zastupnik je dužan da iste uključi u ukupnu naknadu kao bruto prihod. Ukoliko je naknada za zastupanje ugovorena u neto iznosu, potrebno je radi utvrđivanja navedenih obaveza, izvršiti preračunavanje neto iznosa u odgovarajuće bruto iznose primenom odgovarajućeg koeficijenta (u ovom slučaju 1,5060241).

Novčanom kaznom za prekršaje u iznosu od 500 do 10.000 dinara, kazniće se fizičko lice ukoliko nije obračunalo i uplatilo porez na druge prihode.

Poštovani, najljubaznije bih vas zamolio za tumačenje, da li se oporezuju sva primanja, odnosno uplate do 31.12.2006. ili u fond ulazi i decembarske ili eventualno neke druge plate koje kasne, ali se uplaćuju u januaru ili čak februaru ove godine?

Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici, u godini za koju se utvrđuje porez. To znači da se oporezuju samo primanja koja su isplaćena u kalendarskoj 2006. godini, bez obzira na koji se se period odnose.

Kako je moguće da se na početku ove godine određuje osnovica za prošlu godinu? Zar to nije retroaktivno?

Prosečna zarada za godinu u kojoj se utvrđuje porez objavljuje se po isteku godine, a na osnovu podataka koje prati republički organ nadležan za poslove statistike. Na osnovu prosečne zarade, utvrđuje se osnovica za obračun  godišnjeg poreza na dohodak građana.

Šta ako sam ja u inostranstvu do tog perioda kad moram da se prijavim za plaćanje poreza? Stiže mi upozorenje, poziv za sud ili šta već, i šta onda?

Obračun, podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza, može da obavi poreski punomoćnik koga ste imenovali u slučaju Vašeg odsustva iz zemlje. Takođe, Poreska uprava može poreskom obvezniku, na njegov pismeni zahtev, podnet pre isteka roka za podnošenje poreske prijave, da odobri produženje roka podnošenja iz opravdanih razloga (bolest, odsustvo iz zemlje, nesrećni slučaj, elementarna nepogoda većih razmera i sl.), dok ti razlozi ne prestanu, a najduže za šest meseci od dana isteka zakonskog roka za podnošenje prijave.

O zahtevu za  produženje roka za podnošenje poreske prijave rešava zaključkom Poreska uprava u mestu u kojem se podnosi prijava, u roku od pet dana od dana prijema zahteva. Ako je istekao zakonski rok za podnošenje poreske prijave i zahtev je odbijen, poreska prijava se mora podneti u roku od od pet dana od dana dostavljanja zaključka o odbijanju.

Da li se u ukupne prihode za plaćanje ovog poreza, računa i novac dobijen iz stimulativnog programa preduzeća (posle 27 godina rada ja sam nezaposlena, a imam 54 godine).

Primanja dobijena iz stimulativnog programa preduzeća imaju karakter drugih prihoda, i predstavljaju dohodak za oporezivanje po godišnjem porezu na dohodak građana, naravno ukoliko je ostvaren dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez (za 2006. godinu to je 1.142.820 dinara).

Da li može neko da mi objasni šta ulazi, a šta ne ulazi u dohodak koji se oporezuje na godišnjem nivou? Koliko sam pročitao na sajtu ministarstva finansija ne oporezuje se kapitalna dobit (prihodi od akcija, deonica), zatim kamate u banci itd.

Zarada, odnosno: zarada koja se ostvaruje po osnovu radnog odnosa, definisana zakonom kojim se uređuju radni odnosi i druga primanja zaposlenog. Zaradom se smatraju i ugovorena naknada i druga primanja koja se ostvaruju obavljanjem privremenih i povremenih poslova na osnovu ugovora zaključenog neposredno sa poslodavcem, kao i na osnovu ugovora zaključenog preko omladinske ili studentske zadruge, osim sa licem do navršenih 26 godina života, ako je na školovanju u ustanovama srednjeg, višeg i visokog obrazovanja.

Takođe, zaradom se smatraju i primanja u obliku bonova, novčanih potvrda, akcija (osim akcija stečenih u postupku svojinske transformacije), ili robe, činjenjem ili pružanjem pogodnosti, opraštanjem duga, kao i pokrivanjem rashoda obveznika novčanom nadoknadom ili neposrednim plaćanjem.

Primanjima po osnovu činjenja ili pružanja pogodnosti smatraju se naročito: 1) korišćenje službenog vozila i drugog prevoznog sredstva u privatne svrhe; 2) korišćenje stambenih zgrada i stanova koji su u vlasništvu poslodavca ili na raspolaganju poslodavca po osnovu zakupa ili po drugom osnovu, uz plaćanje zakupnine ili bez plaćanja zakupnine, osim rešavanja stambenih potreba zaposlenih, izabranih, imenovanih i postavljenih lica u skladu sa propisima koji uređuju stanovanje i rešavanje stambenih potreba u državnim organima i organizacijama, organima i organizacijama jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnim službama i kod drugih korisnika budžetskih sredstava.

Zaradom se smatraju i premije svih vidova dobrovoljnog osiguranja, kao i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond, koje poslodavac plaća, odnosno uplaćuje za zaposlene - osiguranike uključene u dobrovoljno osiguranje, odnosno za zaposlene - članove dobrovoljnog penzijskog fonda, u skladu sa zakonom koji uređuje dobrovoljno osiguranje, odnosno dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove.

Oporezivi prihodi od samostalne delatnosti, odnosno oporeziva dobit koja se utvrđuje u poreskom bilansu usklađivanjem dobiti iskazane u bilansu uspeha, sačinjenom u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i propisima kojima se uređuje računovodstvo ako preduzetnik vodi dvojno knjigovodstvo, odnosno u skladu sa propisom ako preduzetnik vodi prosto knjigovodstvo. Preduzetniku - osnivaču ortačke radnje, oporeziva dobit se utvrđuje u srazmeri sa njegovim učešćem u dobiti, prema aktu o osnivanju ortačke radnje.

Prihodom od samostalne delatnosti smatra se prihod ostvaren od privrednih delatnosti, pružanjem profesionalnih i drugih intelektualnih usluga, kao i prihod od drugih delatnosti. Prihodom od samostalne delatnosti smatra se i prihod ostvaren trajnim ili sezonskim iskorišćavanjem zemljišta u nepoljoprivredne svrhe (vađenje peska, šljunka i kamenja, proizvodnja kreča, cigle, crepa, ćumura i sl.), inkubatorskom proizvodnjom živine i drugim sličnim delatnostima, nezavisno od toga da li su kao samostalne delatnosti registrovane kod nadležnog organa.

Prihodi od samostalne delatnosti su i oni koje ostvari preduzetnik koji, s obzirom na okolnosti, nije u stanju da vodi poslovne knjige, osim poslovne knjige o ostvarenom prometu, ili kome njihovo vođenje otežava obavljanje delatnosti, to jest oni koji porez na prihode od samostalne delatnosti plaćaju paušalno.

Oporezivi prihod od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine, koji čini razlika između bruto prihoda i troškova koje je obveznik imao pri ostvarivanju i očuvanju prihoda. Prihodom od autorskih prava smatra se naknada koju obveznik ostvari po osnovu: pisanih dela (književna, naučna, stručna, publicistička i druga dela, studije, recenzije i slično); govornih dela; dramskih i dramsko-muzičkih dela; pantomimskih i koreografskih dela čije je predstavljanje utvrđeno pismeno ili na neki drugi način; muzičkih dela sa rečima ili bez njih; kinematografskih dela i dela stvorenih na način sličan kinematografiji; dela likovne umetnosti; kartografskih dela; idejnih projekata, skica, crteža i plastičnih dela koja se odnose na arhitekturu, geografiju, topografiju ili koju drugu oblast nauke ili umetnosti; stripova, ukrštenica i slično; redakcijskih dela koja s obzirom na izbor i raspored građe, predstavljaju samostalnu duhovnu tvorevinu; prevoda, lekture, aranžmana muzičke obrade i druge prerade autorskih dela; nagrada na konkursima za izradu umetničkih, naučnih, stručnih i ostalih autorskih dela, nagrada na konkursima za izradu idejnih projekata, kao i nagrada za postignuti uspeh u nauci i umetnosti; izvođenja muzičkih, književnih i drugih dela; korišćenja izvedenih muzičkih materijala; izrada prototipa umetničkih predmeta koji se ustupaju preduzećima kao modeli za umnožavanje (proizvodnju) takvih predmeta; likovnih dela iz oblasti primenjenih umetnosti; ostalih autorskih dela.

Likovnim delom iz oblasti primenjenih umetnosti smatraju se unikati koje je autor sam izradio po sopstvenoj zamisli - u nacrtu ili u materijalu - u granama primenjenih umetnosti, kao što su: plastična dela od raznih materijala (kamen, drago kamenje, drvo, metal, plemeniti metali, staklo, plastika i drugo); umetnička keramika; radovi iz oblasti unutrašnje arhitekture, fasadne arhitekture, oblikovanja prostora, kao i obavljanje nadzora nad izvođenjem tih radova; umetnička rešenja iz oblasti hortikulture; zidno slikarstvo i slikarstvo u prostoru (u tehnikama: freska, grafika, mozaik, intarzija, vitraž, emajl i sl.), kao i intarzirani predmeti i predmeti od emajla; umetnička grafička rešenja (plakati, prigodna grafika, serigrafija, oprema knjiga, časopisa i listova, ambalaža, godišnjaci, katalozi, prospekti, almanasi i sl.); umetnička fotografija i dela proizvedena postupkom sličnim fotografiji; umetnička obrada tekstila (tapiserija, tkani tekstil i sl.); umetnička rešenja za scenografiju i kostimografiju; modno kreatorstvo; rešenja za industrijsko oblikovanje; restauratorska i konzervatorska dela iz oblasti kulture i umetnosti; idejne skice i crteži u primenjenoj umetnosti, kao i prodati prototipovi primenjene umetnosti, ako su po postojećim običajima zadržali karakter originala.

Prihodom od prava srodnih autorskom pravu smatra se naknada koju obveznik ostvari po osnovu: prava interpretatora; prava proizvođača fonograma; prava proizvođača videograma; prava proizvođača emisije; prava proizvođača baze podataka. Prihodom od prava industrijske svojine smatra se naknada koju obveznik ostvari po osnovu: patenata; malih patenata; žigova; modela i uzoraka; tehničkih unapređenja.

Prihodima od nepokretnosti smatraju se prihodi koje obveznik ostvari izdavanjem u zakup ili podzakup nepokretnosti, a naročito: zemljišta, stambenih i poslovnih zgrada, delova tih zgrada, stanova, delova stanova, poslovnih prostorija i garaža. Prihode od nepokretnosti čine ostvarena zakupnina i vrednost svih realizovanih obaveza i usluga na koje se obavezao zakupac, odnosno podzakupac. 

Prihodima od davanja u zakup pokretnih stvari smatraju se oni koje obveznik ostvari davanjem u zakup opreme, transportnih sredstava i drugih pokretnih stvari. Oporezivi prihod od osiguranja lica, odnosno vrednost isplaćene naknade iz osiguranja lica.

Prihodi sportista i sportskih stručnjaka obuhvataju primanja koja ostvare profesionalni sportisti, sportisti amateri, sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu od sportske organizacije, odnosno organizacije za obavljanje sportske delatnosti, sportskih društava i saveza, koja nemaju karakter zarade u smislu propisa kojima se uređuje sport, odnosno radni odnosi. Prihodima sportista i sportskih stručnjaka smatraju se naročito primanja po osnovu: naknade na ime zaključenja ugovora (transfer i dr.); naknade za korišćenje lika sportiste; novčane pomoći vrhunskim sportistima sa posebnim zaslugama; stipendije vrhunskim sportistima za sportsko usavršavanje; novčane i druge nagrade; nacionalnog priznanja i nagrade za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta; naknade i nagrade za rad sportskim stručnjacima, odnosno stručnjacima u sportu (treneri, sudije, delegati i dr.).

Oporezivi drugi prihodi, odnosno drugi prihodi koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkog lica, a naročito: prihodi po osnovu ugovora o delu; prihodi po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova zaključenih preko omladinske ili studentske zadruge sa licem do navršenih 26 godina života ako je na školovanju u ustanovama srednjeg, višeg ili visokog obrazovanja; prihodi po osnovu dopunskog rada; prihodi po osnovu trgovinskog zastupanja; prihodi po osnovu volonterskog rada; primanja članova upravnog i nadzornog odbora pravnog lica; naknada poslanicima i odbornicima; naknada u vezi sa izvršavanjem poslova odbrane, civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda; primanja stečajnih upravnika, sudskih veštaka, sudija porotnika i sudskih tumača; prihodi po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina, šumskih plodova i lekovitog bilja, odnosno po osnovu prodaje drugih dobara ostvarenih obavljanjem privremenih ili povremenih delatnosti, ako nisu oporezovani kao prihodi od samostalne delatnosti; nagrade, novčane pomoći i druga besteretna davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca; primanja stečajnih upravnika, sudskih veštaka, sudija porotnika i sudskih tumača iznad propisanih neoporezivih iznosa; naknade troškova i drugi rashodi licima koja nisu zaposlena kod isplatioca; svi drugi prihodi koji nisu oporezovani po drugom osnovu ili nisu izuzeti od oporezivanja ili oslobođeni plaćanja poreza po ovom zakonu.

U dohodak za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana ne ulaze prihodi ostvareni po osnovu:

Prihoda od kapitala, odnosno:kamata po osnovu zajma, štednih i drugih depozita (oročenih ili po viđenju) i po osnovu dužničkih i sličnih hartija od vrednosti; dividende i udeli u dobiti; primanja zaposlenih i članova uprave privrednog društva po osnovu učešća u dobiti - u novcu ili putem dodele ili opcijske kupovine sopstvenih akcija; uzimanje iz imovine i korišćenje usluga privrednog društva od strane vlasnika privrednog društva za njihove privatne potrebe, izvršene u skladu sa zakonom; primanje člana otvorenog investicionog fonda po osnovu prava na srazmerni deo prihoda od investicione jedinice tog fonda.

Kako se oporezuju prihodi po svim navedenim osnovama ostvareni i oporezovani u drugoj državi?

(Pitanje posetioca: Ja radim u inostranstvu za stranu firmu u stranoj zemlji, ali novac primam ovde na račun domaće banke. Pitam se, da li trebam da plaćam ovaj porez iako veći deo godine i ne živim u Srbiji. Podsećam da se regularno na moju platu plaćaju porezi u inostranstvu u mestu gde mi je kompanija)

Oporezivi prihodi od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine, oporezivi prihod sportista i sportskih stručnjaka i oporezivi drugi prihodi, umanjuju se za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćene na teret lica koje je ostvarilo oporezive prihode.

Svi ostali oporezivi prihodi koji su predmet oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana umanjuju se za porez plaćen na te prihode.

Prihodi ostvareni i oporezovani u drugoj državi, umanjuju se za porez plaćen u toj drugoj državi.

Na koga se odnose propisi o porezu na godišnji dohodak građana?

(Pitanje posetioca: Da li podleže godišnjem porezu lice koje radi u inostranstvu u firmi koja je tamo i registrovana, naravno lice je državljanin Srbije.Uplate stižu u Srbiju u stranu banku)

Rezident Republike Srbije je fizičko lice koje:

- na teritoriji Republike ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa;

- na teritoriji Republike neprekidno ili sa prekidima boravi 183 ili više dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili završava u odnosnoj poreskoj godini (poreska godina se poklapa sa kalendarskom godinom);

- je upućeno u drugu državu radi obavljanja poslova za fizičko ili pravno lice-rezidenta Republike ili za međunarodnu organizaciju.

Da li se odbijaju troškovi koje imam dok obavljam dodatni posao?

(Pitanje posetioca: Pored plate iz stalnog radnog odnosa imam i dodatni ugovor sa stranom kompanijom iz oblasti izrade softvera. Taj dodatni posao obavljam iz svog stana. Po ugovoru mesečno dobijam 500 eur koji mi se uplaćuje na devizni račun. Na taj način mi je tokom prošle godine uplaćeno 12x500=6.000 eur. Koliki je oporezivi deo od ovako ostvarenog prihoda? Realni troškovi su mi računar, internet, telefon, softver (koji mora biti 100% legalan), kao i literatura i stručno usavršavanje. Po mojoj računici troškovi su mi oko 30%. Da li to znači da mi je oporezivi deo 70% od 6000 eur tj. 4200 eur, ili postoji neki paušalni iznos)

Pitanje nije direktno povezano sa godišnjim porezom na dohodak građana.

Poreski obveznik koji ostvaruje zarade i druge prihode u ili iz druge države, kod diplomatskog ili konzularnog predstavništva strane države, odnosno međunarodne organizacije ili kod predstavnika i službenika takvog predstavništva, odnosno organizacije, dužan je da sam obračuna i uplati porez po odbitku po odredbama Zakona o porezu na dohodak građana, ako porez ne obračuna i ne uplati isplatilac prihoda.

Obavezu obračuna i plaćanja poreza, obveznik poreza ima i u slučaju ako porez po odbitku ne obračuna i ne uplati drugi isplatilac, kao i ako prihod ostvari od lica koje nije obveznik obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obveznik je dužan da sam obračuna i uplati porez i da nadležnom poreskom organu dostavi poresku prijavu o obračunatom i plaćenom porezu najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je primio zaradu ili druge prihode. Nadležnost poreskog organa određuje se prema mestu prebivališta, odnosno boravišta obveznika.

Zna li neko mora li ovaj porez jednokratno da se uplati ili može i u nekoliko mesečnih rata?

Godišnji porez na dohodak građana utvrđuje rešenjem nadležni poreski organ na osnovu podataka iz poreske prijave, poslovnih knjiga i drugih podataka koji su od značaja za utvrđivanje poreske obaveze. Dospelost plaćanja godišnjeg poreza na dohodak građana je 15 dana od dana dostavljanja rešenja o utvrđivanju poreza.

Poreska uprava može, na zahtev poreskog obveznika, u celosti ili delimično, odložiti plaćanje poreskog duga, pod uslovom da plaćanje poreskog duga na dan dospelosti:
1) za poreskog obveznika predstavlja neprimereno veliko opterećenje;
2) nanosi bitnu ekonomsku štetu poreskom obvezniku.

O odlaganju plaćanja poreskog duga, po ispunjenju navedenih uslova, na osnovu pismenog i obrazloženog zahteva poreskog obveznika i pismenog predloga rukovodioca organizacione jedinice Poreske uprave prema glavnom mestu poslovanja, odnosno mestu prebivališta poreskog obveznika, odlučuje ministar finansija ili lice koje on ovlasti.

Može se odobriti jednokratno odlaganje ili plaćanje poreskog duga na rate, ali najduže do 12 meseci.

U postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja poreskog duga, od poreskog obveznika se zahteva davanje sredstava obezbeđenja naplate, koja ne mogu biti manja od visine poreskog duga čije se plaćanje odlaže.

Sredstva obezbeđenja naplate su:
1) hipoteka na nepokretnosti poreskog obveznika;
2) zaloga na pokretnim stvarima poreskog obveznika;
3) neopoziva bankarska garancija;
4) jemstvo drugog lica koje je vlasnik imovine čija vrednost ne može biti manja od 150% visine poreskog duga čija se naplata obezbeđuje;
5) trasirana menica, akceptirana od strane dva žiranta, iz čijih se zarada, na kojima se ustanovljava administrativna zabrana, poreski dug može naplatiti;
6) menica avalirana od strane poslovne banke.

Sažeto objašnjenje o porezu na godišnji dohodak građana pod naslovom Ko plaća godišnji porez na dohodak nalazi se u rubrici Vaš savetnik.

Postojeći komentari (37) | Pošaljite komentar

   
Investicioni fondovi
1. mart 2007. | Piše: Miroljub Ristić, Beogradska berza
Kakva su očekivanja Beogradske berze od stupanja na snagu zakona o investicionim fondovima?

Beogradska berza se u proteklom periodu snažno zalagala za donošenje i primenu zakona koji bi regulisao kolektivo investiranje i upravljanje sredstvima, kako institucija tako i fizičkih lica, i prava je šteta što je jedan pravni akt ovakvog značaja toliko dugo čekao na usvajanje.
Dobrovoljno penzijsko osiguranje
30. novembar 2006. | Piše: Penzijsko osiguranje Dunav
Penzije
1. novembar 2006. | Piše: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike
Prava zaposlenih
1. novembar 2006. | Piše: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike
Subjekti u procesu privatizacije
27. oktobar 2006.
Pojam i tok privatizacije
27. oktobar 2006.
Trgovanje na berzi
26. oktobar 2006.
Osnovni pojmovi na tržištu kapitala
26. oktobar 2006.
PDV
25. oktobar 2006. | Piše: Ministarstvo finansija Srbije, Poreska uprava

 
mart 2007.
Odštampaj Pošalji


Porez i carina
PDV

VAŠ SAVETNIK
Finansije
Zapošljavanje
Preduzetništvo
Nekretnine

ANALIZA
12. mart 2007. | Autor: Marko Jevtić
Kupovina ulaznica preko interneta U Nemačkoj i Austriji onlajn prodaja uskoro veća od klasične Kada je najavljeno da će prvi kontingent ulaznica za koncert grupe Red Hot Chili Peppers biti pušten u prodaju ... Dalje

Koliko biste novca uložili u investicioni fond?

Do 1.000 evra
Do 5.000 evra
Do 10.000 evra
Više od 10.000 evra
Ne bih ulagao u investicioni fond

Rezultati glasanja

ekonomist

"Hram moderne ekonomije", 13. mart 2007.
Rade Rakočević

   Iako je izlazak na berzu do 10. marta bio obavezan za sva akcionarska društva u Srbiji, i dalje oko 1.000 kompanija nije ispunilo svoju obavezu. Međutim, mnogo je važniji da se radi o stotinama hiljada ...


 
Vrh straneVrh strane
© 1995 - 2007, B92 | Marketing | Kontakt | O nama | Impresum | B92 lica | Pravila korišćenja
Marketing Pišite nam Mobilni B92 Šta je to RSS?